Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De Terp Squashpackers B.V. gevestigd te Lutterveld 2a, Erichem alsmede haar rechtsopvolgsters
en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘De Terp SQP’, heeft de navolgende
Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 Definities

1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met De Terp SQP een overeenkomst aangaat, dan wel
aan wie De Terp SQP een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Terp SQP en Wederpartij tot stand komt, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door De Terp SQP verstrekte
offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten.
Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen
(inclusief nalaten) van De Terp SQP en haar Wederpartij ter zake.

2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-,
raam- en aanverwante overeenkomsten.

3. Wederpartij staat De Terp SQP toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst
gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van De Terp SQP. De Algemene
Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de
uitvoering van op De Terp SQP rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst –
verrichte rechtshandelingen.

4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden
binden De Terp SQP enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk
zonder voorbehoud en schriftelijk tussen De Terp SQP en Wederpartij zijn overeengekomen. De
eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de
betreffende Overeenkomst.

5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten
van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene
Verkoopvoorwaarden van De Terp SQP, teneinde deze algemene voorwaarden op de
Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de
onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien De Terp SQP
deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een
gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing
uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen

1. Alle door De Terp SQP gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de
plaats van vestiging van De Terp SQP, te weten Erichem, zowel voor wat betreft de uitvoering van
de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.

2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in
euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle
genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

3. Ieder door De Terp SQP gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.

4. De Terp SQP behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

5. De Terp SQP is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een
vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt
aanvaard, heeft De Terp SQP het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.

2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de
Overeenkomst ontvangen van De Terp SQP. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de
factuur en/of opdrachtbon.

3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken
dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover
deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan
bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

Artikel 5 Annuleren Overeenkomst

1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks
schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van
het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte
voorbereidingskosten door De Terp SQP aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

2. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het
overeengekomen tijdstip van levering, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een
schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs.
Vindt annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van
levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

3. In geval van annulering is de Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de
kosten die De Terp SQP uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst
aan derden dient te voldoen, aan De Terp SQP te vergoeden.

Artikel 6 Levering

1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de
Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

3. De door De Terp SQP geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede
publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen
ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus
komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.

4. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het
moment van levering is het moment waarop de zaken bij de klant worden afgeleverd.

5. Indien partijen zijn overeengekomen dat De Terp SQP de door haar te leveren zaken ten behoeve
van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats
op het moment dat de zaken worden opgeslagen.

6. De Terp SQP is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.

7. Indien de Wederpartij aan De Terp SQP nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder
indien facturen van De Terp SQP door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn
gebleven, is De Terp SQP gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de
Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 Aanvaarding en reclame

1. Wederpartij dient direct na levering door De Terp SQP van de overeengekomen zaken deze
zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van
de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de
Overeenkomst, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake
overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor
een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door
de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de
Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen
evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.

2. Indien levering van de zaken geschiedt magazijn af, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken
in de verkoopruimte van De Terp SQP te controleren.

3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1
van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na
aflevering – daarvan schriftelijk aan De Terp SQP te worden gemeld. Indien De Terp SQP niet
terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn
geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.

4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering
schriftelijk te worden gemeld aan De Terp SQP, opdat De Terp SQP in staat wordt gesteld ter
plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij dient De Terp SQP
in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te controleren. Indien De Terp SQP
niet binnen acht uur na levering een schriftelijke klacht van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft
te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek tijd tijde van de levering niet aanwezig wordt
geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit
gebrek na levering is ontstaan.

5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door De Terp SQP geleverde
zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij
nooit en te nimmer De Terp SQP tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en
gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.

6. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het
behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Betalingen

1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking
hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen
na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.

2. Verrekening door de Wederpartij van de door De Terp SQP gefactureerde bedragen met een door
haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij
in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij De Terp SQP de
verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel
het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1%
per maand, onverminderd de overige rechten van De Terp SQP zoals het recht op vergoeding van
de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande
ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor
zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is
verschuldigd, is zij aan De Terp SQP de wettelijke rente verschuldigd.

5. Indien de Wederpartij ook nadat zij door De Terp SQP in gebreke is gesteld nalatig blijft om de
openstaande bedragen aan De Terp SQP te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens
gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de
buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het
langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Door De Terp SQP geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van
volledige betaling van alle vorderingen van De Terp SQP op de Wederpartij uit hoofde van tussen
hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door De Terp SQP geleverde zaken die
onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen, indien
doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.

3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij De Terp SQP gegronde
vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem
rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is De Terp SQP gerechtigd door haar geleverde
zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de
Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel
terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens De
Terp SQP.

4. Indien derden enig recht op de door De Terp SQP onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij De Terp SQP hiervan per ommegaande van
op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat
de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te
stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de
geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die De Terp SQP wenst te treffen ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

1. Indien Wederpartij door De Terp SQP geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom
toebehoren aan De Terp SQP (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud
zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het
moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan
wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade
welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom
toebehoren aan De Terp SQP (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud
zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door De Terp
SQP geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke
schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop De Terp SQP de zaken
heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de
overgang van de eigendom van deze zaken.

3. Indien De Terp SQP als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik
dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de
Wederpartij aansprakelijk voor de door De Terp SQP geleden schade.

4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich
heeft welke in eigendom aan De Terp SQP toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder
het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden,
in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door De Terp SQP aan hem zijn
geleverd, hiervan direct melding maken aan De Terp SQP. Tevens zal de Wederpartij in geval van
diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de
diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient De Terp SQP
een kopie van deze aangifte te verstrekken.

5. Indien De Terp SQP zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan
een derde, dan vrijwaart de Wederpartij De Terp SQP voor alle claims van deze derde die
verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke De Terp SQP
aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door De Terp SQP aan de Wederpartij
geleverde zaken.

6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door De Terp SQP geleverde
zaken heeft doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan De Terp SQP
slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten,
indien i) vast komt te staan dat De Terp SQP aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de
recall heeft geleid, en ii) De Terp SQP is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall
is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en
redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall
gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.

7. Indien De Terp SQP aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van De Terp
SQP beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Terp SQP wordt uitbetaald, vermeerderd met het
eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens
deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de
factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met
dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 40.000.

Artikel 11 Overmacht

1. In geval van overmacht is De Terp SQP gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij
enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (De Terp SQP) aanhangig kan maken.

2. Als overmacht aan de zijde van De Terp SQP wordt – onder meer – aangemerkt:
– stakingen zijdens de werknemers van De Terp SQP dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
– ziekte van werknemers van De Terp SQP dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan De Terp
SQP is gebonden;
– niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
– ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet
transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
– (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van De Terp SQP;
– diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die De Terp SQP beletten de Overeenkomst
tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van De Terp SQP komen.

3. Indien De Terp SQP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder
oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de
hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn,
waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van
de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft De Terp SQP het recht de door
haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus
verminderde quantum, voldoet De Terp SQP geheel aan haar leveringsverplichtingen. De Terp
SQP is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding

1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor
hem uit de met De Terp SQP gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder
de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is De Terp SQP
gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct
daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat De
Terp SQP tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de De Terp SQP verder
toekomende rechten.

2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan De Terp SQP verschuldigd de wettelijke
(handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die De Terp SQP redelijkerwijs heeft
moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen
van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van
rechtswege ontbonden zijn, tenzij De Terp SQP de Wederpartij binnen een redelijke termijn
meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk
geval De Terp SQP zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de
De Terp SQP verder toekomende rechten.

4. De Terp SQP heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake
is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door De Terp SQP gemaakte en nog te
maken kosten aan De Terp SQP vergoeden.

5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
De Terp SQP op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke
teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.

6. Wederpartij dient De Terp SQP onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerendedan
wel onroerende zaken die in eigendom aan De Terp SQP toebehoren en welke Wederpartij in
het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.

7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct De Terp SQP
hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de
Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van De Terp SQP.

Artikel 13 Emballage

1. De Terp SQP maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot
emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien De Terp SQP ter zake
statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het
moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta
geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende
koers). Voor het in ontvangst nemen van retourgeleverde emballage zal eventueel een vaste
kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling.
Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.

2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij –
zonder verdere handelingen zijdens De Terp SQP geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse
eetbare tuinbouwproducten.

3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van De Terp
SQP dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport
gereed staat.

4. Niet door De Terp SQP geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover De
Terp SQP de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in
goede staat verkeert.

Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

1. De Terp SQP behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
(merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door De Terp SQP geleverde producten
inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. Wederpartij
vrijwaart De Terp SQP voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op
intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door De
Terp SQP geleverde zaken, en die plaats vinden nadat De Terp SQP de zaken aan Wederpartij
heeft geleverd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. De rechtsverhouding tussen De Terp SQP en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen

1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze
Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement alwaar De Terp SQP is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze
het recht van De Terp SQP om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet
laat.

2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de
beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.